fbpx

Použitím našich stránek jednoznačně potvrzujete, že jste buď „přečetli Smluvní podmínky“, nebo jste „nečetli Smluvní podmínky“, jak je uvedeno níže, ale přijali jste zde definované protokoly. Naše společnost jedná dle podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a nově podle pravní úpravy dle GDPR.

Pokud byste se rozhodli „nepřijmout“ výše uvedené skutečnosti, žádáme vás, abyste na těchto stránkách nepokračovali, protože nemůžeme riskovat bezpečnost našich stávajících členů a bezpečnost naší společnosti. Pokud budete pokračovat, v jakékoli činnosti na našich stránkách souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídku na uzavření kupní smlouvy učiní kupující prostřednictvím internetového portálu provozovaného prodejcem a to tak, že zašle elektronickou objednávku, do níž kupující vyplní údaje, zejména:

 1. informace nezbytné k charakterizaci své osoby,
 2. způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace nabídky kupujícího.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž mu byl zaslám s jeho objednávkou. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@alko-market.cz
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

ODSTAVEC I

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato stránka (společně s dokumenty uvedenými v ní) vám sděluje smluvní podmínky, za kterých prodáváme produkty uvedené na našich webových stránkách www.alko-market.cz (naše stránky). Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky před objednáním produktů z našich stránek.

Doporučujeme si vytisknout kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

Použitím těchto webových stránek znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů bez ohledu na to, zda se u nás rozhodnete nakoupit nebo zaregistrovat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nepoužívejte tyto webové stránky.

INFORMCE O NÁS

Naše stránky jsou provozovány společností Alkomarket s.r.o., sídlem: Praha 2, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, IČ: 285 29 634, DIČ: CZ28529634 ( „My“ nebo „Naše“).

PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY

Přístup k našim stránkám je dočasně povolen a vyhrazujeme si právo odvolat nebo změnit služby, které poskytujeme na našich stránkách (dále jen „Služby“) bez upozornění (viz níže). Nebudeme zodpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nebudou k dispozici kdykoliv nebo po nějakou dobu. Základní informací pro vstup na naše stránky je formulář pro vyplnění zákoněm stanoveného věku pro prodej našich produktů, proto vás upozorňujeme, že pokud dojede ke zjištění, že nesplňujete podmínky pro vstup na náš web, bude vám přístup zamítnut. Pokud zjistímě, že jste při vkládání vašich údajů o věku lhali nebo zkreslili skutečnost bude vám přístup ( vaší IP adrese zakázan).

Vyhrazujeme si právo omezit přístup k některým stránkám našeho webu nebo přístup registrovaných zákazníků. Pokud jste, jako součást našich bezpečnostních postupů zvolili uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakoukoli jinou informaci, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesmíte je odtajňovat žádné třetí straně. Máme právo zakazovat libovolný uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať už jste si jej vybrali nebo vám byl přidělen. Pokud nabudeme dojmu, že jste nesplnily tyto podmínky vyhrazujeme si právo Vám zrušit zákaznický účet.

Při používání našich stránek musíte dodržovat naše zásady používání našich stránek (viz část II níže) a naše zásady ochrany osobních údajů.

Jste zodpovědní za provedení všech opatření, která jsou nezbytná k tomu, abyste měli přístup k našim stránkám. Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují k našim stránkám prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomi těchto smluvních podmínek a že jsou s nimi v souladu.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNÍCTVÍ

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech včetně veškerého textu, grafiky, fotografií, zvuku, videa, log, uměleckých děl, dat, počítačového kódu a dalších materiálů obsažených nebo zobrazených na našich stránkách („Obsah“), stejně jako vzhled a vzhled stránek a jejich uspořádání a organizaci obsahu na těchto stránkách. Vaše užívání našich stránek vám neumožňuje vlastnit žádný obsah na našich stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

V souladu s těmito Podmínkami můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy libovolné stránky z našich stránek pro váš osobní odkaz a můžete upoutat pozornost ostatních v rámci vaší organizace na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papír nebo digitální kopie libovolného obsahu, který jste tiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Naše pozice (a to jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autora materiálu na našich stránkách musí být vždy uznáván a kontrolován.

Nesmíte používat žádnou část obsahu a nebo materiálů na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali licenci.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete libovolnou část našeho webu v rozporu s těmito Podmínkami, vaše právo používat Náš web (y) okamžitě skončí a musíte podle našeho přání vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vyrobily.

DŮVĚRYHODNOST UVEŘEJNĚNÝCH INFORMACE

Komentáře a další materiály zveřejněné na našich webových stránkách nejsou určeny k tomu, aby obsahovaly rady ohledně důvěryhodnosti ostatních provozovatelů webu. Proto odmítáme veškerou odpovědnost a odpovědnost vyplývající z jakýchkoli závislostí na těchto materiálech jakýmkoliv návštěvníkem našich stránek nebo komukoli, kdo může být informován o jakémkoli obsahu.

NAŠE ODPOVĚDNOST

Obsah zobrazený na našich stránkách je poskytován bez jakých koli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jejich přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem. Neneseme žádnou odpovědnost na jakékoli ztráty spojené s užíváním našich stránek.

Máte kdykoli právo naše stránky nepoužívat a zrušit zákaznický účet.

Výše uvedené již neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naše odpovědnost za podvodné zkreslení nebo zkreslení základních věcí, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

Pokud se na našich stránkách objeví chyba v popisu produktu nebo ceně, vyhrazujeme si právo opravit a odmítnout nebo zrušit objednávky, kde jsou uvedeny položky za nesprávnou cenu. Příkazy umístěné prostřednictvím webových stránek nebudou považovány za přijaté, dokud objednávku nedodáme.

INFORMACE O VÁS A VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ NAŠICH STRÁNEK

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našeho webu souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná.

ZAKÁZANÉ TRANSAKCE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH STRÁNEK

Produkty, které zpřístupňujeme na našich webových stránkách, jsou určeny pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Výrobky můžete objednat pouze v případě, že je vám 18 let anebo více. Některé produkty, které zakoupíte na našich stránkách, mohou podléhat dodatečným podmínkám, které vám byly předloženy v době nákupu.

NAHRÁVÁNÍ MATERIÁLU NA NAŠE STRÁNKY

Nahrávání materiálů na naše stránky je výslovně zakázáno, taktéž je zakázáno, zakládat jakékoli komunikační kanály bez výslovného souhlasu společnosti.

Podmínky pro užití našeho jména a obsahu:

 • žádný obsah nezpůsobí porušení, neoprávněnost nebo jinak porušení duševního vlastnictví nebo vlastnického práva jakékoli třetí strany a není protizákonný, podvodný, vyhrožující, zneužívající, urážlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak nevhodný.
 • jakýkoli obsah, který nahrajete na naše stránky, bude považován za nedůvěrný a nevlastní, a my máme právo používat jakýkoli jiný účel, kopírovat, distribuovat a zpřístupňovat třetím stranám jakýkoli takový obsah. Máme také právo poskytnout vaši totožnost třetí osobě, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste zveřejnili nebo nahrál (a) na naše stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.
 • veškerý obsah, ať již zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese výhradní odpovědnost osoby, která takový obsah vložila. Nesmíme monitorovat ani kontrolovat Obsah zveřejněný prostřednictvím Služeb a nemůžeme převzít zodpovědnost za tento obsah. Jakékoli použití nebo spoléhání na jakýkoli obsah nebo materiály zveřejněné prostřednictvím Služeb nebo získané prostřednictvím Služeb je na vaše vlastní riziko.

 

Máme právo odstranit jakýkoli obsah nebo příspěvek, který vytvoříte na našich stránkách a na dalších komunikačních kanálech, pokud podle našeho názoru tento materiál neodpovídá standardům obsahu stanoveným v našich zásadách pro přijatelná použití.

Zneužití obsahu našich stránek

Zneužití našich stránek k jakémukoli účelu předem neschváleným naší společností bude brán jako útok na společnost a její dobré jméno, pozici na trhu a hanění společnosti. Zneužití je trestné a podléhá zákonu.

ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE STRÁNKY

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nevyužívá, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružování, schválení nebo potvrzení z naší strany, kde neexistuje.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budeme chránit, odškodňovat a držet nás, naše pobočky a jejich příslušné ředitele, zaměstnance a agenty, tak aby nebyli obviněni z veškerých nároků, závazků, nákladů a výdajů, včetně přiměřených poplatků za advokáta, které by vznikly jakýmkoli způsobem;

 1. vaše použití našich stránek,
 2. vaše umístění nebo přenos jakéhokoli obsahu nebo jiných materiálů prostřednictvím našich stránek,
 3. vaše porušení nebo porušení zákona nebo těchto Podmínek. Vyhrazujeme si právo převzít náklady na vlastní výhradní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, která jinak podléhá vašemu odškodnění, a v takovém případě souhlasíte s tím, že spolupracujeme s naší obhajobou takového nároku.

 

JURISDIKCE A PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Tato smlouva se řídí státními zákony České republiky, bez ohledu na ustanovení jejích kolizních norem. Souhlasíte s tím, že jakýkoli důvod, který by mohl vzniknout na základě této smlouvy, bude podán příslušnému soudu v České republice a souhlasíte s tím, že podstupujete osobní a výlučnou příslušnost soudů umístěných v České republice.

Reklamační podmínky

Přečtěte si prosím reklamační podmínky ohledně vrácení nebo výměny produktu na našich webových stránkách.

Dodací a platební podmínky

Přečtěte si prosím Dodací a platební podmínky na našich webových stránkách.

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud je některé z ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, strany se shodují na tom, že soud by se měl snažit vykonat záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení, a další ustanovení těchto Podmínek a podmínky zůstávají v plné síle a účinnosti.

VAŠE MOŽNÉ OBAVY

Pokud máte jakékoliv obavy ohledně materiálu, který se objeví na našich stránkách, kontaktujte nás na adrese podpora@alko-market.cz

 

ODTAVEC II

PRAVIDLA PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Tato pravidla přijatelného použití stanoví podmínky mezi vámi a námi, na základě kterých můžete přistupovat k našim webům, ať již jako hosté nebo registrovaní uživatelé.

Tato pravidla přijatelného použití se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky našeho webu.

Vaše užívání našich webových stránek znamená, že souhlasíte s dodržováním všech zásad uvedených v těchto zásadách přijatelných pravidel, které doplňují naše smluvní podmínky.

ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Můžete používat naše stránky pouze pro zákonné účely. Nemůžete používat naše stránky:

 1. jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní právní předpisy.
 2. jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek.
 3. za účelem poškození nebo pokusu o ublížení nezletilým jakýmkoli způsobem.
 4. odesílat, vědomě přijímat, odesílat, stahovat, používat nebo opakovaně používat jakýkoli materiál, který neodpovídá normám našeho obsahu.
 5. zasílat nebo zajišťovat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních či propagačních materiálů nebo jakékoli jiné podobné žádosti (spam).
 6. vědomě odesílat data, odesílat nebo nahrát jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časové bomby, klávesové zkratky, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobný počítačový kód určený pro nepříznivý vliv na provoz jakéhokoli počítačového softwaru nebo Hardware.

Taktéž souhlasíte s:

 1. nereprodukovat, duplikovat, kopírovat ani prodávat žádnou část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich Smluvních podmínek stanovených v části I. výše.
 2. S přístupem bez oprávnění, narušení, poškození nebo narušení:

2.1. jakoukoli část našeho webu (stránek);

2.2. jakékoli zařízení nebo síť, na které jsou naše stránky uloženy;

2.3. veškerý software používaný při poskytování našich stránek; nebo

2.4. jakékoli zařízení nebo síť nebo software, který vlastní nebo používá jakákoli třetí strana.

 

INTERAKTIVNÍ SLUŽBY

Můžeme z času na čas poskytovat interaktivní služby na našich stránkách, včetně, ale bez omezení:

 1. Chat rooms.
 2. Nástěnky.
 3. Funkční obsah generovaný uživatelem.

Pokud poskytujeme jakoukoli interaktivní službu, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, pokud je moderována a jaká forma moderování se používá (včetně toho, zda je to lidské nebo technické), pokud existují.

Rozhodneme se, zda je vhodné s ohledem na příslušná rizika použít zmírnění příslušné služby (včetně toho, jaký druh moderování použít). Nicméně nemáme žádnou povinnost dohlížet, monitorovat nebo umírňovat jakékoli interaktivní služby poskytované na našich stránkách a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z používání jakékoli interaktivní služby uživatele v rozporu s Naše standardy obsahu, ať už je služba moderována nebo ne. Vaše využití těchto interaktivních služeb je na vlastní nebezpečí.

Použití jakékoli interaktivní služby mladistvým podléhá souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Doporučujeme rodičům, kteří dovolují dětem, aby používali interaktivní službu, že je důležité, aby s dětmi komunikovali o své online bezpečnosti, neboť moderování není spolehlivé. Maloleté osoby, které používají libovolnou interaktivní službu, by si měly být vědomy možných rizik, která pro ně jsou.

Pokud uděláme zprostředkování interaktivní služby, zpravidla vám poskytneme způsob, jak kontaktovat moderátora, pokud vzniknou obavy nebo potíže.

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany soukromí ohledně dalších požadavků, omezení a odmítnutí odpovědnosti ohledně našich interaktivních služeb.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz .

 Změny obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky můžeme kdykoli změnit, změnou této stránky a tato změna (i) bude účinná po odeslání na naše webové stránky. Očekáváme, že budete naše stránky čas od času kontrolovat, abyste zjistili jakékoliv změny.

Obchodnní podmínky jsou platné od 1.6.2018 do 1.6.2019

 

 

 

Loading...

Prodávající není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu. Skrýt